remember me

rules

REGULAMIN SERWISU SJMANAGER.PL

Definicje

Gra/Serwis – Gra przeglądarkowa "Ski Jump Manager" w postaci witryny internetowej dostępnej pod adresem www.sjmanager.pl

Usługodawca - Przemysław Kurnyta, Warszawska 26A/20 86-300 Grudziądz

Gracz/Usługobiorca – Użytkownik Internetu korzystający z Usług Gry Ski Jump Manager

Usługa - wszelkie działania odpłatne i nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy

Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie

Konto – Osobisty panel gracza umożliwający korzystanie z Usług Gry Ski Jump Manager, tworzony w procesie Rejestracji

Konto Podstawowe - Konto, które dostarcza ograniczony zakres Usług, jest nieodpłatne

Konto Premium - Konto, które rozszerza Konto Podstawowe o dodatkowe Usługi, jest odpłatne za wyjątkiem Okresów Promocyjnych

Okres Promocyjny - nieodpłatny okres, na który przyznawane jest Graczowi Konto Premium

Tokeny - wirtualna waluta Serwisu, umożliwia zakup Usług i Konta Premium, do zdobycia poprzez Zamówienie lub nieodpłatnie w ramach bonusu za aktywność w Grze

Zamówienie - złożona Usługodawcy przez Usługobiorcę oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego zakupu określonych Usług Płatnych

Materiały – wszelkie materiały tekstowe i graficzne wykorzystywane przez Gracza i publikowane przez niego w Serwisie sjmanager.pl

Regulamin - niniejszy Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną i za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie Usługobiorcy z Gry.

2. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę w imieniu własnym.

3. Celem Gry Ski Jump Manager jest dostarczenie Graczowi rozrywki dając mu możliwość wcielenia się w menedżera zarządzającego klubem sportowym skoczków narciarskich.

4. Postaci (zawodnicy i trenerzy) występujące w grze są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do osób publicznych jest przypadkowe.

5. Usługodawca udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.sjmanager.pl pod linkiem „Regulamin” (sjmanager.pl/rules) oraz "Polityka Prywatności" (sjmanager.pl/privacy).

6. Rejestrując się i tworząc własne Konto w Grze Ski Jump Manager wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie, oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za własne działania w Grze.

7. Usługobiorca w dowolnym momencie może odtworzyć treść dokumentów o których mowa w punkcie 5.

§ 2. Wymagania Techniczne

1. Urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą tzw. pliki „cookies”, okna typu „pop-up” oraz język JavaScript.

2. Dostęp do sieci Internet.

3. Dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Aby korzystać z gry Ski Jump Manager musisz zarejestrować się i stworzyć własne Konto na witrynie sjmanager.pl.

2. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu, jednak w ograniczonym zakresie. Usługodawca może przyznać nowemu Graczowi Konto Premium na Okres Promocyjny 7 dni od momentu Rejestracji w Serwisie. Po wygaśnięciu ważności Konta Premium Gracz ma do swojej dyspozycji Konto Podstawowe, które nie posiada Usług dodatkowych Konta Premium. Gracz może odnowić ważność Konta Premium odpłatnie za zgromadzoną na swoim Koncie odpowiednią ilość Tokenów. Gra oferuje także Usługi specjalne, których nie posiada Konto Premium - są dostępne również za Tokeny. Funkcjonalności dostępne po zalogowaniu się do Gry to między innymi: możliwość podejmowania akcji w Grze, możliwość dodawania własnych treści, możliwość komunikowania się z innymi Graczami.

3. W trakcie Rejestracji podasz podstawowe dane na swój temat, które będą następnie przetwarzane przez Decross Entertainment w postaci bazy danych Serwisu sjmanager.pl. W celu zapoznania się ze szczegółami tego procesu przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

4. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje działania i publikowane treści w Serwisie sjmanager.pl, które mogą zostać przyporządkowane do Twojego Konta, identyfikowanego przez Twój numer ID. Materiały, które publikujesz powinny być zgodne z prawem, nie naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu Materiałów opublikowanych przez Usługobiorców jeżeli naruszają Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. W grze Ski Jump Manager nie wolno Ci podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności zastraszać, wykorzystywać czy obrażać innych osób, w tym także innych Graczy.

7. Zabrania się ingerowania w kod i treści witryny sjmanager.pl (za wyjątkiem treści, które publikujesz we własnym imieniu, np. na forum czy w prezentacji klubu). Zabrania się tworzenia lustrzanych kopii witryny, podejmowania prób uzyskania dostępu do bazy danych witryny i jej oprogramowania, którego obsługa nie jest przeznaczona dla usługobiorców. Nie wolno Ci kopiować witryny sjmanager.pl ani tworzyć stron sugerujących jakiekolwiek oficjalne powiązania z grą Ski Jump Manager bez uzyskania pisemnego zezwolenia od Decross Entertainment.

8. Zabrania się rozsyłania niechcianych wiadomości prywatnych (SPAM) do innych Graczy.

9. Zabronione jest wykorzystywanie botów lub automatyzowanych skryptów.

10. Nie wolno Ci grać w sposób nieuczciwy (Multikonta, Konta "zombie"). Nie wolno wykorzystywać błędów w systemie gry. Wykrycie takiego nadużycia oznacza blokadę konta. Nieprawidłowości należy zgłaszać wysyłając wiadomość do Supportu.

11. Po 21 dniach nieaktywności (Usługobiorcy w Serwisie jego zawodnicy zostają automatycznie wystawieni na listę transferową. Jeśli Usługodawca powróci do Gry po tym okresie może przywrócić wystawionych zawodników do swojego składu o ile nie zostali już sprzedani lub zalicytowani. Takie przywrócenie jest możliwe po 72 godzinach od wystawienia zawodnika na listę transferową lub po 24 godzinach z Kontem Premium. Jeśli zawodnik nie znajdzie nabywcy w ciągu 5 tygodni od wystawienia go na listę transferową zostaje przeniesiony na Wolny Transfer i jest to równoznaczne z utratą takiego zawodnika przez Usługobiorcę.

§ 4. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści zamieszczane przez Usługobiorców na stronie Serwisu

b. zawartość stron z hiperłączy i adresów zamieszczanych przez Usługobiorców na stronie Serwisu

c. następstwa korzystania z Serwisu i Usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami

d. problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług

e. poziom bezpieczeństwa hasła Usługobiorcy do swojego Konta, działania poczynione na Koncie Usługobiorcy przez osoby trzecie spowodowane złamaniem zbyt krótkiego/oczywistego hasła lub celowym i niedozwolonym przekazaniem przez Usługobiorcę swoich danych logowania osobom trzecim.

f. ewentualne popadnięcie Usługobiorcy w uzależnienie spowodowane użytkowaniem Serwisu

g. treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług

h. utratę Materiałów umieszczonych w Serwisie i utratę dostępu do Konta spowodowane sankcjami nałożonymi na Usługobiorcę przed Usługodawcę w związku z naruszeniem Regulaminu przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz Usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że prace nad udoskonalaniem gry oraz czynności konserwacyjne mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i Usług lub zmusić Usługodawcę do czasowego ich wyłączenia.

3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na wyłudzenia haseł. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

§ 5. Konsumencie prawo odstąpienia od umowy

1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie Usług Płatnych (Tokeny) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres p.kurnyta@gmail.com.

3. Usługobiorca, który po spełnieniu przez Usługodawcę świadczenia w postaci przyznania Usługobiorcy zakupionych przez niego Tokenów, rozpocznie korzystanie z tych Tokenów w trakcie przysługujących mu 14 dni na odstąpienie od umowy, traci prawo do takiego odstąpienia.

§ 6. Rozwiązanie umowy

1. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie i z dowolnego powodu zrezygnować z uczestnictwa w grze Ski Jump Manager. Usługobiorca ma prawo także do trwałego usunięcia swojego Konta. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego (Support), zgłaszając żądanie usunięcia swojego Konta z gry Ski Jump Manager.

2. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. Usunięcie Konta Usługobiorcy jest bezpowrotne i skutkuje usunięciem danych Konta Usługobiorcy z Gry.

4. Wraz z usunięciem Konta utracone zostają również wszystkie zgromadzone na tym Koncie Tokeny.

5. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Usługobiorcy może zostać usunięte lub zawieszone (trwale lub czasowo). Usługobiorca może mieć też zablokowany dostęp do forum (trwale lub czasowo). O czasie reakcji na sytuacje związane ze złamaniem lub naruszeniem Regulaminu oraz zakresie sankcji nałożonych na Gracza decyduje Usługodawca.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

3. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje w ogólnodostępnej wiadomości na łamach Serwisiu.

4. Jeśli Usługobiorca nie zgadzą się z ewentualnym zmianami w Regulaminie powinien zaprzestać użytkowania Serwisu, może też wypowiedzieć umowę prosząc Usługodawcę o usunięcie Konta.

5. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.